mf

OBČINSKO SREDIŠČE V VODICAH

javni urbanistično - arhitekturni natečaj

lokacija: Vodice
razpisovalec: Občina Vodice in ZAPS
leto: 2013
območje: 6,5 ha

avtorji:
Goran Golubić, u.d.i.a.,

Kaja Lipnik Vehovar, u.d.i.a.,

Marko Peterlin, u.d.i.a.,

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.,

Mima Suhadolc, u.d.i.a.,

Arne Vehovar, u.d.i.a.,

Tadej Žaucer, u.d.i.a.

PDF


Obravnavano območje je funkcionalno in pomensko središče občine, ne predstavlja pa prometnega vozlišča. Prometno vozlišče je na južnem robu območja, vendar danes poti do tja vodijo po robu območja. Zaradi centralne lege območja v naselju in občini ter povečanega pomena javnega potniškega prometa, pešačenja in kolesarjenja je integracija območja v prometne sheme naselja ključna. Rešitev zato predvideva prehodnost prostora v vseh smereh, predvsem za pešce, pa tudi za motorni promet in kolesarje. Območje s tem razumemo kot povezovalni člen med obstoječimi območji in ne kot širitev naselja navzven. Prometno se novi programi ne napajajo preko slepih ulic in prometnih žepov, temveč preko sistema povezanih ulic in drugih javnih prostorov.
Javni prostori, ulice in trgi ter parki so vodilni organizacijski in oblikovalski element območja. Njihova zasnova izhaja iz funkcionalnih povezav znotraj območja in v širšem prostoru. Osnovni povezovalni smeri sta novi Grintovška ulica in in sistem povezanih trgov in ulic, imenovan Šmarjetna pot.
Javni in stanovanjski objekti s svojo lego v prostoru in organizacijo sledijo zasnovi ulic, trgov in drugih javnih prostorov in ne obratno. Identiteto prostoru tako dajejo najprej javni prostor, šele nato objekti ob njem. Prostor je zato logično strukturiran in umerjen, objekti pa so medsebojno skladni, kljub heterogeni programski zasnovi.
Kopitarjev center ni enovita stavba v javnem prostoru, temveč kompleks stavb in njihovega javnega prostora. Da je omogočen preplet javnega prostora in programa Kopitarjevega centra, je ta razdeljen na tri objekte. Kopitarjev center je tako sestava treh objektov in javnega prostora ob njih in med njimi. Javni prostor Kopitarjevega centra je ključna točka identitete območja in povezave centra z obstoječimi strukurami in sosednjimi programi.

1
2
3
4
5
6
7
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.